INICI
 MAPA WEB
 CONTACTAR
Divendres   
20 gener   
de 2017   
 
 El Municipi
 L'Ajuntament
 Cartografia i carrers
 Altres administracions
 El Món del Treball
 Empreses i Comerços
 Actualitat
 Serveis i Tràmits
 Seu electrònica
Ennlaç a Facebook
E-factura
E-tauler
Transport
Accés al Portal de Transparència
Amb el suport de:
ACTUALITAT 
En data 4 de gener de 2017, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb el que s’estableix a les bases de la convocatòria, aprovades per Decret d’Alcaldia núm. 322/2016, de 1 de Desembre de 2016, reguladores del procediment de selecció per una borsa de treball mitjançant concurs de mèrits per a contractacions temporals de subalterns.

Llegir +
ACTUALITAT 
Davant de l'avís de baixada extrema de les temperatures per als propers dies, us fem arribar uns consells per afrontar l'onada de fred i/o neu.
Per qualsevol emergència podeu trucar a l'Ajuntament o al 112.
ACTUALITAT 
Les Regidories de Joventut i Cultura de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola organitza el 1er concurs de música jove de Sant Salvador de Guardiola.

L'objectiu d'aquest concurs és promoure l’oferta d’activitats per als joves del municipi així com incentivar la participació del guardiolencs i guardiolenques d’aquesta franja d’edat.

llegir+
ACTUALITAT 
Aquests 21 i 22 de desembre s'han celebrat dues sessions informatives, a la Masia del Calvet i a la Sala, sobre els efectes que tindrà per a molts veïns la recent regularització cadastral que ha dut a terme la Direcció General del Cadastre al nostre municipi.

Entreu a la notícia i us podreu descarregar l'arxiu que es va presentar a les reunions. En aquest document hi trobareu esquematitzada l'explicació.
ACTUALITAT 
Que per decret d’alcaldia s’ha aprovat Aprovar les Bases reguladores d’una borsa de treball per a cobrir de forma interina, personal de netejadors i netejadores, (assimilat a grup E), mitjançant
contractació laboral, en la modalitat d’obra o servei determinat, i de contracte de substitució per al cas de les suplències per baixes laborals i, si s’escau, per permisos i vacances, i també quan es produeixin necessitats de puntes de feina per esdeveniments puntuals.Llegir +
ACTUALITAT 
Vista la instància presentada per l’aspirant amb n. DNI 39.365.551Q el 26 d’octubre de 2016 (RE 0809830008-1-2016-001529-2) recusant el vocal titular del tribunal que formarà part en el procés selectiu nomenat per la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya.

Llegir +
ACTUALITAT 
En data 23 d’agost de 2016, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb el que s’estableix a les bases de la convocatòria, aprovades per Decret d’Alcaldia núm. 146/2016, de 8 de Juny de 2016 reguladores del procediment de selecció pel sistema de concurs-oposició lliure de quatre places de vigilant Municipal com a funcionaris de carrera i d’una borsa per cobrir de forma interina possibles vacants a la plantilla.

Llista definitiva d'admesos i exclosos.

Llegir +
ACTUALITAT 
Ja tenim tota la programació de les activitats per aquest curs 2016-17.
Podeu clicar per consultar el document en pdf
ACTUALITAT 
Una vegada aprovat inicialment l'expedient d'aprovació del Pla Director d’Equipaments de Sant Salvador de Guardiola, que té per objectius fer una diagnosi de la situació actual, i recull les necessitats i disponibilitats del municipi i fa una proposa d’un pla d'inversions a curt, mig i llarg termini per adequar o millorar les dotacions existents i/o crear-ne de noves; per l'Acord del Ple de data 28 de juliol de 2016, de conformitat amb amb l'article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es sotmet l'expedient a informació pública durant un termini d’un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Durant aquest termini pot ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals per a poder formular les al·legacions i reclamacions que s'estimin pertinents.


Sant Salvador de Guardiola, a la data de la signatura electrònica.

ALCALDE,


Signatura: ALBERT MIRALDA I SELLARÈS
ACTUALITAT 
L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, mitjançant acord de Junta de Govern Local, ha aprovat les Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions a les Associacions de veïns i entitats del municipi per al finançament de les activitats culturals i/o socials executades durant l’anualitat 2016, i n’obre la convocatòria pública.
ACTUALITAT 
Després de fer consultes per part de l'Ajuntament relacionat als problemes amb la recepció de la TDT per part d'uns sectors del municipi, us informem que són deguts al desplegament de la freqüència 4G de telefonia mòbil.

Per poder solucionar els problemes de recepció, s'ha de trucar al telèfon gratuït 900 833 999 on prendran les dades dels afectats perquè un tècnic, de manera gratuita, instal·li un filtre a l'antena per solucionar aquests problemes.

També podeu podeu consultar el web www.llega800.es
TRÀMITS 
Sol·licitar la inscripció en el padró municipal d’habitants de les persones que resideixin i tinguin fixat el seu domicili a Sant Salvador d...
SERVEIS 
El Telecentre es un espai destinat a la formació i a evitar la fractura digital, ofereix connexió a Internet disponible per a qualsevol pers...
TRÀMITS 
Sol·licitar la inscripció en el padró municipal d’habitants de les persones que resideixin i tinguin fixat el seu domicili a Sant Salvador d...
 Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola | Carrer de Dalt, 19 | 08253 Sant Salvador de Guardiola | Tel.: 93 835 80 25
AVIS LEGAL