CONCURS OPOSICIÓ PER LA SELECCIÓ DE QUATRE PLACES DE VIGILANT MUNICIPAL.

Divendres, 21 de juliol de 2017 a les 12:25

ANUNCI DE LA RELACIÓ D'APROVATS

Conclosa la fase d'oposició i concurs per proveir en propietat les següents places:

 

— Classificació: Grup C; Subgrup C2; Escala: Administració Especial, Subescala: Serveis Especials; Classe: Vigilant Municipal; Número de vacants: 4.

 

La relació d'opositors que han superat el procés selectiu

 

  • JOAN BUCHACA FERNÁNDEZ,     DNI. 77.737.764H,      56,835 PUNTS
  • XAVIER ÁLVAREZ CARRASCO,     DNI. 38.105.547K,      49,955 PUNTS
  • RAMON DELICADO MORENO,      DNI. 38.866.785M,     48,945 PUNTS
  • JOAN BELTRAN RIVERA,               DNI. 39.376.110H,      44,255 PUNTS

 

 

Els aspirants hauran de presentar en el termini de 10 dies naturals certificat expedit per metge col·legiat d’acord amb base vuitena de la convocatòria així com documentació acreditativa de la base tercera i declaració jurada de no trobar-se sotmès en cap supòsit d’incapacitat o incompatibilitat.

 

 

Sant Salvador de Guardiola, a 19 de juliol de 2017.

Darrera actualització: 21.07.2017 | 12:25