BORSA SUBALTERNS

Dijous, 16 de març de 2017 a les 13:15

Decret de puntuació final per a la borsa de Subalterns.

En data 4 de gener de 2017, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb el que s’estableix a les bases de la convocatòria, aprovades per Decret d’Alcaldia núm. 322/2016, de 1 de Desembre de 2016, reguladores del procediment de selecció per una borsa de treball mitjançant concurs de mèrits per a contractacions temporals de subalterns.
El tribunal de selecció, mitjançant acta emesa el dia 13 de Març de 2017, proposa a l’òrgan de contractació, a l’empara dels resultats obtinguts en el procés selectiu per la creació d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants a la plantilla de subalterns, i d’acord amb la puntuació que s’expressa a la mateixa acta la relació següent:

Darrera actualització: 02.05.2017 | 15:13