BORSA DE TREBALL D’EDUCADORS/ES INFANTILS I AUXILIARS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

Dijous, 26 d'octubre de 2017 a les 00:00

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR  PER PROVEIR UNA BORSA DE TREBALL PER A COBRIR FUTURES VACANTS I/O SUBSTITUCIONS D’EDUCADORS/ES INFANTILS I AUXILIARS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL “DENTETES” DE L’AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.

 

Identificació de la sessió 

 

Data: 30 d’octubre de 2017

Hora: 9:30H del matí

Lloc: Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

 

Hi assisteixen:

 

President: Meritxell Carrasco Garcia, Secretària Interina de la Corporació.

 

Vocals:

Montserrat Grau Oliva, Directora de l’Escola Bressol “Dentetes”

Cristina Quesada Parera, Tècnica de Secretària

Vanesa Rodriguez Duarte Tècnica de Recursos Humans i Serveis Econòmics

 

Secretària: Carme Capsada Serra, Tècnica de RRHH de la Corporació.

 

 

Desenvolupament de la sessió

La presidenta obre la sessió, el tribunal puntua els mèrits al·legats i justificats pels candidats i procedeix a qualificar d’acord amb les bases del concurs.

 

Acords

 

Primer.- Puntuar l’entrevista efectuada als 9 candidats amb major puntuació i deixar les properes entrevistes per les pròximes vacants si es dóna el cas.

 

Segon.-  Excloure del procés selectiu els aspirants amb número de registre 2017-001677-2 i 1809 per no presentar-se a la fase 2 del procediment de selecció tal i com dicten les bases de la convocatòria.

 

Tercer.- Atorgar als candidats les qualificacions que s’especifiquen en el document annex a la present Acta.

 

 

La Presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària,  estenc aquesta acta.

Darrera actualització: 31.10.2017 | 13:11