BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS D’OPOSICIÓ PER PROVEIR, AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI INTERI (per una baixa de maternitat de la persona que ocupa la plaça), LA PLAÇA DE TÈCNIC DE GRAU MIG D’URBANISME (Assimilat GRUP A2

Dimarts, 15 de gener de 2019 a les 00:00

És objecte d’aquestes bases regular el procés selectiu de la convocatòria del concurs d’oposició, per a la provisió d’una plaça de Tècnic de Grau Mig d’urbanisme (assimilat al grup A2) en règim de funcionari interí a jornada complerta per substitució d’una baixa de maternitat de la persona que ocupa la plaça en l’actualitat mitjançant el corresponent procés selectiu.

 

El termini de presentació de sol·licituds és de VINT dies naturals comptats a partir de l’endemà del dia de la publicació de la convocatòria al BOPB, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i la pàgina web municipal.

La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent:

  • Currículum acadèmic i professional.
  • Fotocòpia del document nacional d’identitat, o del passaport si s’escau.
  • Fotocòpia de la titulació exigida.  
  • Informe de vida laboral.
  • Documentació acreditativa de tenir coneixements de llengua catalana de nivell C. 
  • Fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels aspectes a valorar sense que l’òrgan seleccionador en pugui valorar d’altres que no siguin aportats en aquest moment, amb un índex que la relacioni.
Darrera actualització: 15.01.2019 | 13:17