BASES PEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS D’OPOSICIÓ PER PROVEIR, AMB CARÀCTER LABORAL TEMPORAL (per una baixa de maternitat), LA PLAÇA D’ADMINISTRATIU DE SERVEIS ECONÒMICS

Divendres, 21 de desembre de 2018 a les 00:00

És objecte d’aquestes bases regular el procés selectiu de la convocatòria del concurs d’oposició, per a la provisió d’una plaça d’administratiu de serveis econòmics, escala d’administració general (assimilat al grup C1) en règim laboral interí a jornada complerta per substitució d’una baixa de maternitat al departament de serveis econòmics mitjançant el corresponent procés selectiu.

El termini de presentació de sol·licituds és de VINT dies naturals comptats a partir de l’endemà del dia de la publicació de la convocatòria al BOPB, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i la pàgina web municipal.

Darrera actualització: 15.01.2019 | 13:18