Avisos

 • 18 de juliol de 2018 CONCURS D’OPOSICIÓ PER LA SELECCIÓ D’UN VIGILANT MUNICIPAL I UNA BORSA DE TREBALL.

  ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR  PER PROVEIR UNA PLAÇA DE VIGILANT MUNICIPAL MITJANÇANT PROCEDIMENT CONCURS OPOSICIÓ.

  Identificació de la sessió 

  Data: 17 de juliol de 2018

  Hora: 9:00

  Lloc: Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

  Hi assisteixen:

  President: Sra. Meritxell Carrasco Garcia secretaria de la corporació.

  Vocal I: Sra. Vanesa Rodriguez Duarte Tècnica de recursos Humans i Serveis Econòmics.

  Vocal II:  Carme Capsada Serra administrativa de Serveis Econòmics.

  Vocal III: Cristina Quesada Parera tècnica de Secreteria.

  Vocal IV: Sr. Joan Beltran Rivera vigilant Municipal.

   

   

 • 2 de juliol de 2018 BORSA PER CONTRACTACIONS LABORALS DE DURADA DETERMINADA DE PLACES DE NETEJADORS/ES DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.

  Per Decret d’alcaldia núm. 2018-0248 de 28 de juny d’enguany, s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria d’una borsa de treball per a cobrir de forma interina personal de netejadors i netejadores mitjançant contractació laboral.

   

 • Ajuntament 8 de juny de 2018 REGLAMENT DE REGULACIÓ I CONTROL DE LA JORNADA I HORARI LABORAL DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.

  La present normativa té per objecte regular els mitjans, actuació i procediments a seguir per al control del compliment de la jornada de treball i de l’horari establert per a la mateixa, així com dels controls de puntualitat i permanència en el lloc de treball, tot això d’acord amb allò establert en el Conveni del treballadors de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola i demés legislació concordant en la matèria.

 • 5 de juny de 2018 BORSA PER CONTRACTACIONS LABORALS DE DURADA DETERMINADA DE PLACES D’AUXILIAR DE GERIATRIA

  Per Decret d’alcaldia núm. 2018-0210 de 29 de maig d’enguany, s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria d’una borsa de treball per a cobrir de forma interina personal d’auxiliar de geriatria mitjançant contractació laboral.

   

  El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al BOPB, a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

 • 25 de maig de 2018 NOVA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

  Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades

Darrera actualització: 15.06.2016 | 12:29
Darrera actualització: 15.06.2016 | 12:29