Avisos

 • 25 de maig de 2018 NOVA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

  Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades

 • 22 de maig de 2018 BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL CONCURS D’OPOSICIÓ PER LA SELECCIÓ D’UN VIGILANT MUNICIPAL I UNA BORSA DE TREBALL.

  Per Decret d’alcaldia núm. 2018-0171 de 16 de maig d’enguany, s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria d’una plaça de vigilant municipal com a funcionari interí, - Escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials Grup C2- i una borsa de treball pel sistema de concurs- oposició lliure.

   

  Les bases de la convocatòria són exposades en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web: http://www.santsalvadordeguardiola.cat

  El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al BOPB, a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

   

 • 19 d'abril de 2018 AVÍS IMPORTANT REFERÈNCIA IBI 2018

  Si heu rebut una notificació de liquidació de l'IBI per al 2018 sense domiciliar ni fraccionar això us interessa :

 • 12 d'abril de 2018 CONTRACTACIÓ D'UN PEÓ DE LA BRIGADA PEL PROJECTE RUBIK

  Aquestes bases es sustenten en el Projecte RUBIK, per l’ocupació social i en les Bases que el regulen aprovades en el Ple del Consell Comarcal del Bages en data 22 de gener 2018 i en les bases reguladores específiques per a l’atorgament d’ajuts econòmics per al suport a la creació d’ocupació mitjançant la contractació per part dels ajuntaments de persones en situació de vulnerabilitat social dels municipis que configuren l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de la comarca del Bages, exercici 2018.
  El RUBIK pretén, mitjançant els incentius, donar oportunitats laborals a aquelles persones que per diferents motius presenten especials dificultats d’accés al món laboral.

 • 14 de novembre de 2017 Convocatòria Ajuda Transport escolar Post-obligatori, curs 2017-2018

  S’obre convocatòria per a sol·licitar ajuda al transport escolar post-obligatori per al curs 2017-2018. El termini establert per a la presentació de sol·licituds finalitza 15 dies hàbils des del dia següent a la publicació de la convocatòria al BOP de Barcelona.

Darrera actualització: 15.06.2016 | 12:29
Darrera actualització: 15.06.2016 | 12:29